Jste zde

Ochrana osobních údajů

Informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je obecně prospěšná společnost Hospic v Mostě, o.p.s., se sídlem Svážná 1528, 434 01 Most,  IČO 25419561

Hospic v Mostě, o. p.s. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje žadatelů o službu a uživatelů služby, tj. jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, stav, zdravotní pojišťovnu, jméno praktického lékaře; od jejich příbuzných pak jméno, příjmení, tel. číslo. Neshromažďujeme tyto údaje o dětech mladších 18 let.

Údaje zpracováváme za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy, jednání s ostatními zdravotnickými zařízeními a úřady státní správy a samosprávy v zájmu uživatele služeb. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Společnost Hospic v Mostě, o.p.s.  zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Hospicem v Mostě, o.p.s., nebo pokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobních údajů je, stejně jako uzavření smlouvy s Hospicem v Mostě, dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na poskytování služeb a bez některých údajů nedokáže Hospic v Mostě, o.p.s, požadovanou službu poskytnout.

Údaje výše uvedené jsou: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, zdravotní pojišťovna u uživatelů služeb, u jejich blízkých osob pak jméno, příjmení, telefonní číslo, vztah k uživateli služeb.

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o poskytování služeb a s jednáním o uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou ze strany Hospice v Mostě, o.p.s., a Hospic v Mostě o.p.s. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji uživatelů služeb a jejich blízkých přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Hospic v Mostě o.p.s. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Hospic v Mostě, o.p.s.. Údaje tak mohou být předány dodavateli, který pro Hospic v Mostě, o.p.s. zajišťuje předávání dat o ošetřování pacientů zdravotním pojišťovnám za účelem vyúčtování služeb za jejich pojištěnce.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám nadále mohli poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu hospic@mostmail.cz.

V případě, že Hospic o.p.s. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Klient je informován o pravidlech zpracování údajů pokaždé, když obecně prospěšné společnosti Hospic o.p.s . poskytuje některé osobní údaje. Toto poučení je veřejně přístupné na internetových stránkách obecně prospěšné společnosti Hospic v Mostě, o.p.s. www.hospic-most/node/227.cz.

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Praha 7, Pplk. Sochora 27, www.uoou.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer